Bestsellery
Wersje językowe
Regulamin

od OmenSentantia LLC - czytając naszą stronę, korespondując z nami, dokonując zakupów oświadczasz, że znasz warunki naszego regulaminu i je w pełni akceptujesz.

  

 

I - Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej "regulaminem", określa zasady korzystania ze stron internetowych, oraz wszelkich innych informacji prezentowanych publicznie lub w wiadomościach prywatnych przez Sklepy internetowe, działające pod adresami:  http://magiczny-swiat.es24.pl oraz https://mariabucardi.pl/ oraz https://akademia-omen-sententia.pl/ oraz https://bucardimaria.com/ oraz https://magiczny-swiat.com/ inne strony internetowe https://zwierzetamocy.org/ oraz https://rytualydlaziemi.org/ oraz prowadzone przez OmenSententia LLC

 

 

 1. OmenSententia LLC jest jedynym posiadaczem licencji na sprzedaż książek autorstwa Marii Bucardi oraz prezentacji treści i ofert jej autorstwa. 

 

 

 1. W celu nawiązania kontaktu prosimy skorzystać z formularza dostępnego na stronie https://mariabucardi.pl/pl/contact

 

 

 1. Adres do korespondencji: OmenSententia LLC
  Akaki Tsereteli Ave. N72, Building N2, Floor 1, 0154 Tbilisi, Didube District, Georgia
  Tel. (+995) 591755796 (WhatsApp)
  www.omen-sententia.com
  E-Mail: sales@omen-sententia.pl

 

 

 1. Czytanie czy inna forma korzystania z treści, informacji, porad zawartych na stronach internetowych i przesyłanych w listach elektronicznych od OmenSententia LLC oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Osoba korzystająca z porad, wskazówek, informacji, które prezentuje OmenSententia LLC. akceptuje niniejszy regulamin, jednocześnie potwierdzając, że zapoznała się z jego treścią. OmenSententia LLC zaleca dokładne przeczytanie wszystkich punktów regulaminu, gdyż niezrozumienie regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za własne działania. Jeśli nie akceptujesz niniejszego regulaminu OmenSententia LLC prosi o opuszczenie danej strony, usuniecie otrzymanej wiadomości i niekorzystanie z rad i informacji w nich zawartych. 

 

 

 

 1. Oferty i informacje prezentowane na stronach OmenSententia LLC skierowane są do osób zamieszkałych i przebywających na całym świecie. OmenSententia LLC prezentuje oferty i informacje w kilkunastu językach.

 

 

 1. Każda strona internetowa autorstwa OmenSententia LLC oraz każda wiadomość email, informuje osobę czytającą o konieczności zapoznania się z tym regulaminem. Jeśli osoba czytająca zawarte w tych miejscach informacje nie akceptuje niniejszego regulaminu jest zobowiązana do natychmiastowego opuszczenia danej strony lub usunięcia informacji, otrzymanej droga elektroniczna lub tradycyjna. 

 

 

 1. OmenSententia LLC ma prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w każdym momencie. Jeśli osoba czytająca stronę, treści czy informacje nie akceptuje zmiany, powinna opuścić stronę i nie korzystać z zawartych na niej informacji. Zmiany dokonane w regulaminie nie wymagają informowania o nich osób korzystających ze stron czy porad, prac u OmenSententia LLC Każda osoba korzystająca z porad, prac czy informacji, które prezentuje OmenSententia LLC zobowiązuje się do stałego śledzenia regulaminu i po jego ewentualnej zmianie, której nie chce zaakceptować, do opuszczenia strony, zaprzestania korzystania z informacji czy pomocy. 

 

 

 1. OmenSententia LLC podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do stron swojego autorstwa, jednak zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania strony lub stron z ważnej przyczyny bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników, osób czytających o tym fakcie.

 

 

 1. Na stronach prezentowanych przez OmenSententia LLC znajdują się linki do innych stron zewnętrznych, zawierających interesujące informacje. OmenSententia LLC nie zweryfikowała stron zewnętrznych, do których prowadzą linki i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Zamieszczenie linku do danej strony NIE oznacza, że OmenSententia LLC. rekomenduje, reklamuje czy promuje produkty, usługi czy inne treści, zamieszczone na tych stronach przez osoby trzecie.

 

 

 1. OmenSententia LLC nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności innych stron i nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z korzystania ze stron, do których linki zostały umieszczone na stronach i w materiałach, które prezentuje ani tych, które zawierają linki do stron, filmów, materiałów jej autorstwa (niezależnie od tego, czy są to szkody materialne, czy inne, związane z umieszczonymi w tych serwisach informacjami, tekstami, plikami graficznymi lub programami). 

 

 

 1. Definicje dodatkowe: Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu. Właściciel Sklepu - Omen Sententia LLC, Akaki Tsereteli Ave. N72, Building N2, Floor 1, 0154 Tbilisi, Didube District, Georgia

 

 

 1. Informacje o "produktach" podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

 

 1. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.

 

 

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a) warunki i zasady składania w ramach Sklepu Zamówień,
  b) zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone “produkty”oraz
  c) procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 

 

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

 

 1. Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.

 

 

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
  a) posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,
  b) zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies, oraz
  c) posiadania aktywnego konta poczty e-mail.

 

 

 1. Klient może składać zamówienia pod warunkiem posiadania programów spełniających następujące wymagania techniczne:
  a) program obsługujący format pliku PDF., pub., lub mobi.
  b) przeglądarka internetowa zapewniająca dostęp do zasobów sieci Internet.

 

 

 1. W celu zamówienia za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową sklepu, a następnie dokonać wyboru, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Wybór przez Klienta (w tym rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych “produktów” do koszyka.

 

 

 1. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
  a) imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie),
  b) adresu dostawy (tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, kraju),
  c) numeru telefonu, oraz
  d) adresu e-mail, a także akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Akceptuję regulamin”, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam”.

 

 

 1. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione “produkty”.

 

 

 1. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie “produktów”, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz miejsca i sposobu ich dostawy.

 

 

 1. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Zamawiam”, ma świadomość iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Sklepu zapłaty.

 

 

 1. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.

 

 

 1. Podsumowanie Zamówienia zawiera w szczególności następujące informacje:
  a. Przedmiot Umowy Sprzedaży
  b. Jednostkową i łączną cenę do zapłaty
  c. Koszt dostawy,
  d. Wybraną metodę płatności

 

 

 1. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia
  z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

 

 

 1. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 

 

 1. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą złożenia zamówienia w sklepie. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

 

 

 1. Jednocześnie ze złożeniem Zamówienia Klient może dokonać rejestracji w Sklepie, w wyniku której zostanie utworzone dla danego Klienta indywidualne konto, dostępne za pomocą loginu (adres e-mail Klienta) oraz ustalonego przez niego hasła (zwane dalej „Kontem”). Rejestracja w Sklepie nie jest warunkiem koniecznym do dokonania w nim zakupów. 

 

 

 1. Założenie Konta możliwe jest poprzez wypełnienie przez Klienta wszystkich pól formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu, oznaczonych jako wymagane.

 

 

 1. Warunkiem koniecznym dla założenia Konta jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Zapoznałem się z regulaminem sklepu internetowego i akceptuję jego treść.”, umieszczonego pod formularzem rejestracyjnym.

 

 

 1. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie, przy kolejnych zakupach może posługiwać się swoim Kontem. W ramach Konta, Klient może w szczególności śledzić status bieżących Zamówień, sprawdzać szczegóły Zamówień historycznych, zarządzać ustawieniami newslettera, a także zarządzać danymi swojego Konta, m. in. adresami dostaw oraz zmieniać swoje hasło.

 

 

 1. Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.

 

 

 1. Właściciel Sklepu może usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowy, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy Klient podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Sieci, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Właściciela Sklepu, udostępniania “produkty” osobom trzecim.

 

 

 1. Dostawa Zamówienia odbywa się po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na konto Właściciela Sklepu. Koszt dostawy ponosi Klient w całości.

 

 

 1. Ceny zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają wszelkie inne składniki, takie jak np. cła.

 

 

 1. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych “produktów” przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.

 

 

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: przelewem bankowym w wybranej walucie – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu; na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia. Realizacja wysyłki nastąpi po zaksięgowaniu przelewu;przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu za pośrednictwem systemu Cashbill  lub PayPal. Realizacja wysyłki nastąpi po zaksięgowaniu przelewu.

 

 

 1. Dokonując zapłaty Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych z zastrzeżeniem o niełączeniu promocji, chyba że założenia promocji są inne.

 

 

 

 1. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura w wersji elektronicznej.

 

 

 1. Właściciel sklepu dokłada wszelkich starań, aby możliwie wiernie prezentować oferowane produkty, ich skład i właściwości. Sposób wyświetlania koloru zależy od używanego systemu operacyjnego i sprzętu. Właściciel sklepu nie może zagwarantować, że komputer, monitor lub urządzenie mobilne użytkownika sklepu, wiernie odwzorowuje kolory.

 

 

 1. Koszty dostawy podane są w koszyku Klienta przed zatwierdzeniem przez niego Zamówienia.

 

 

 1. Klient, korzystając ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu,
  c) niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),
  d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,
  e) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

 

 

 

 1. Materiały dostarczone do klienta za pośrednictwem poczty lub poczty email są przeznaczone tylko do indywidualnego wykorzystania przez osobę, która je zakupiła. Przesyłanie dalej tych materiałów czy publikowanie w internecie i innych źródłach jest zabronione. 

 

 

 1. Klient, nabywając “produkt” np. wykład, uzyskuje dostęp do wszystkich materiałów danej lekcji np. dokumentów PDF, dokumentów do słuchania mp3, czy kod do strony z filmem, pozwalających na odczyt poprzez Internet lub na ściągnięcie na odpowiednie Urządzenie Elektroniczne oraz uzyskuje licencję, dającą prawo do korzystania z tych materiałów na warunkach określonych w nineijszym Regulaminie i zgodnie z opisem na stronie;

 

 

 1. Licencja, o której mowa w punkcie 46, jest licencją niewyłączną, udzieloną na czas nieoznaczony i nieograniczoną terytorialnie, oraz obejmuje następujące pola eksploatacji:
 1. a) utrwalanie,
 2. b) przechowywanie przez wprowadzanie do pamięci Urządzeń Elektronicznych,
 3. c) odtwarzanie, z zastrzeżeniem wykorzystywania wyłącznie do własnego użytku osobistego Klienta, obejmującego również korzystanie z materiałów przez krąg osób pozostających w związku osobistym z Klientem.

 

 

 

 1. Klientowi nie przysługuje prawo do dalszej dystrybucji materiałów, powielania, odstępowania, udostępniania, odsprzedaży, publikowania i innych form korzystania nieprzewidzianych Regulaminem;

 

 

 

 1. Wystawianie recenzji/opini :  Klient może dobrowolnie przekazać recenzję dotyczącą towarów oferowanych przez Sklep. Sklep po dokonanych zakupach wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie recenzji. W razie braku wystawienia recenzji po otrzymaniu pierwszej wiadomości email, Sklep ponawia jednokrotnie wysyłkę wiadomości email po minimum 7 dniach. Wystawione przez Klienta recenzje są publikowane w Sklepie i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep. Wystawienie recenzji nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sklepu, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sklepu lub osób trzecich. Autorami recenzji nie mogą być pracownicy Sklepu bez względu na podstawę zatrudnienia.  Sklep może usunąć recenzję, jeśli uzna, że zawiera ona treści wulgarne, naruszające prawo (w szczególności dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej Sklepu lub osób trzecich) lub postanowienia Regulaminu. 

 

 

 1. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmiany są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

 

 

  

II — Prawo autorskie

 

 1. Książki, ebooki, audiobooki, listy, emaile, przepowiednie, filmy i inne materiały, które OmenSententia LLC prezentuje na swoich stronach, w informacjach oraz na platformach społecznościowych takich jak Facebook, google plus, twitter, instagram i inne, które otrzymujesz w czasie kontaktu i korespondencji, są objęte pełnym prawem autorskim Marii Bucardi z licencją wykorzystania przez OmenSententia LLC lub prawem autorskim OmenSententia LLC i jakiekolwiek przesyłanie tych materiałów do innych osób, upublicznianie treści, zdjęć czy grafiki w internecie, czy w innych mediach, kopiowanie i inne użycie bez pisemnej zgody autorów, potwierdzonej kopia aktualnego dowodu tożsamości osoby odpowiedzialnej — jest zabronione. Złamanie tego zakazu będzie ścigane prawnie, gdyż jest przestępstwem. Każdy materiał dostarczony pocztą elektroniczną ma swój unikalny numer śledzenia przesyłki, służy on właścicielowi praw do poszukiwania materiału i ustalenia jego wykorzystania. Wykorzystanie niezgodne z przeznaczeniem jest zabronione.

   
 2. Wykłady, kursy, szkolenia i lekcje kupine na stronie https://akademia-omen-sententia.pl/ nie podlegają reklamacji i zwrot za nie nie przysługuje. Materiały te od razu po zaksięgowaniu płatności są dostarczane do Klienta i są przeznaczone tylko dla niego, nie można ich zwrócić!!!
 3. Dostęp członkowski na wybrany okres czasu, zamówiony przez stronę https://bucardimaria.com/ nie podlega reklamacji i zwrotowi. Po zaksięgowaniu wpaty Klient odtrzymuje natychmiastowy dostęp do materiałów i przez to od razu korzysta z "produktu", dlatego nie podlega ten "produkt" reklamacji i zwrotowi.

 

 1. Prawem autorskim OmenSententia LLC chronione są także teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki i inne materiały dostępne w ofertach i informacjach zawartych na innych stronach, blogach, jak również szata graficzna oraz wybór i układ prezentowanych treści, plagiat i jakiekolwiek kopiowanie jest zabronione i będzie ścigane prawnie. 

 

 

 

 1. Nazwy rytuałów, przepowiedni, a także sposób ich wykonania czy prezentacji oraz szata graficzna, układ stron prezentujących te treści są objęte pełnym prawem autorskim OmenSententia LLC, kopiowanie czy inne wykorzystanie jest zabronione i będzie ścigane prawnie. Treści te mają charakter zarejestrowanych znaków handlowych i towarowych, są objęte pełnym prawem autorskim. Korzystanie z tych treści jest zabronione bez pisemnej zgody OmenSententia LLC

 

 

 

III — Dane osobowe i dyskrecja

 

 1. OmenSententia LLC., do celów rachunkowych oraz przy realizacji zamówień e-mailowych oraz złożonych przez stronę http://magiczny-swiat.es24.pl, potrzebuje Twoich danych osobowych, takich jak; nazwisko, imię, adres email, adres wysyłki, adres faktury. Jeśli piszesz do OmenSententia LLC, zamawiasz na ich stronach książki, materiały lub dokonujesz wpisu na blogu czy w księdze gości samodzielnie decydujesz, jakie dane osobowe ujawnisz, dane te udostępniasz OmenSententia LLC dobrowolnie.

 

 

 1. OmenSententia LLC. nie ujawnia żadnych danych osobom trzecim czy instytucjom. Zapewnia dyskrecję, która dotyczy korespondencji. Jedynymi instytucjami, które mają dostęp do tych danych - są urzędy skarbowe, które mają wgląd do faktur i księgowości oraz Maria Bucardi, która wykonuje zamówione przepowiednie czy rytuały. Zasady ochrony danych u Marii Bucardi opisane są tutaj - http://mariabucardi.pl.tl/Regulamin.htm 

 

 

 1. Sklep internetowy http://magiczny-swiat.es24.pl - jest wynajmowany w SklepyFirmowe Sp. z o.o. - tutaj dostęp do danych ma także webmaster Usługodawca – SklepyFirmowe Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ul. Sportowa 8b wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000313620, NIP 586-222-37-23, REGON 220651833, tel. 058 58 58 909, email: info@sklepyfirmowe.pl OmenSententia LLC nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia wynikłe z ich działania. Tutaj zasady ochrony danych wg, których działa SklepyFirmowe Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni http://www.sklepyfirmowe.pl/polityka-prywatnosci.html. Sklepy https://akademia-omen-sententia.pl/ oraz https://mariabucardi.pl/ - są wynajmowane w Dreamcommerce S.A. ul. Władysława Łokietka 79, 31-280 Kraków NIP: 9452156998, REGON: 121495203, KRS: 0000395171 - tutaj dostęp do danych ma także webmaster Usługodawca: Dreamcommerce S.A - OmenSententia LLC nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia wynikłe z ich działania.

 

 

 1. OmenSententia LLC w pełni chroni Twoje dane, które zostały jej powierzone.

 

 

 1. Księga gości, komentarze, wpisy na blogach — OmenSententia LLC nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie Twoich danych, których dokonujesz samodzielnie publicznie i dobrowolnie np. dokonując wpisu w opiniach w sklepie, Księdze Gości czy na blogach. Jeżeli pragniesz zachować dyskrecję przy takich wpisach samodzielnie musisz zdecydować, które Twoje dane w nich ujawniasz, a które nie.

 

 

 1. OmenSententia LLC pracując z Twoimi danymi opiera się na dyskrecji, jednak musisz wiedzieć o tym, że korespondencja czy przez e-mail, czy też listowna nigdy nie jest w 100 procentach bezpieczna, dlatego OmenSententia LLC nie odpowiada za pełne bezpieczeństwo Twoich danych w czasie przesyłki czy transmisji danych. Odpowiada za ich bezpieczeństwo w czasie, gdy znajdują się już u niej.

 

 

 1. OmenSententia LLC Zastrzega sobie prawo cytowania i wykorzystywania części listów, które otrzymuje. Cytowane fragmenty znajdą się w jej publikacjach lub publikacjach Marii Bucardi, a także na blogu czy stronach www. OmenSententia LLC Dane osobowe autorów listów są ukryte!!! Cytując teksty lub fragmenty listów OmenSententia LLC podaje tylko i wyłącznie imię nadawcy. W wyjątkowych przypadkach, gdy list uzna za zbyt charakterystyczny — zmienia imię nadawcy na fikcyjne.

 

 

 1. Jeśli nastąpią jakiekolwiek zmiany w zakresie ochrony danych czy praw autorskich zostaną one upublicznione tutaj na tej stronie.

 

 

 1. OmenSententia LLC zastrzega sobie prawo do współpracy z organami ścigania, urzędami, prokuraturą i ujawnienia im treści, danych i korespondencji na pisemne żądanie, w celu ścigania przestępstw np. pornografii, pedofilii i innych.

 

 

 

 

III — Treści

 

 1. Wszelkie treści prezentowane na stronach i ofertach OmenSententia LLC są objęte jej pełnym prawem autorskim wg punktu II niniejszego regulaminu.

 

 

 1. OmenSententia LLC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści prezentowane przez osoby trzecie w reklamach, na forum, w księdze gości, komentarzach.

 

 

 1. Korzystanie z informacji OmenSententia LLC czy to w formie czytania jej stron, czy też korespondencji jest dozwolone tylko dla osób pełnoletnich o pełnej zdolności do czynności prawnych. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią - potrzebujesz pisemnej zgody opiekuna.

 

 

 1. OmenSententia LLC stara się w pełni tolerować wszelkie religie, ale treści, także zdjęcia zawarte na jej stronach, w listach, filmach i innych materiałach, mogą urazić te czy inne odczucia religijne, czy moralne. OmenSententia LLC nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju szkody.

 

 

 1. Wszystkie treści prezentowane na stronach, filmach, zawarte w korespondencji, e-mailach czy listach autorstwa OmenSententia LLC mają charakter porady i mogą służyć jako inspiracja do dokonania zmian we własnym życiu. OmenSententia LLC nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje błędnego użycia rad w Twoim życiu. Możesz w pełni korzystać z wiedzy prezentowanej na stronach czy w listach OmenSententia LLC., ale to Ty ponosisz odpowiedzialność za ewentualne błędne wykorzystanie danej rady. W szczególności w sprawach zdrowotnych OmenSententia LLC zaleca skonsultowanie się z Twoim lekarzem czy farmaceutą.

 

 

 1. Zamówione w OmenSententia LLC porady, przepowiednie czy rytuały autorstwa Marii Bucardi, które muszą być wykonane przez nią osobiście, przekazywane są e-mailowo do Marii Bucardi i przy ich realizacji obowiązuje regulamin Marii Bucardi dostępny tutaj http://mariabucardi.pl.tl/Regulamin.htm

 

 

 1. OmenSententia LLC Zastrzega sobie prawo do usunięcia odwiedzającego lub użytkownika jej strony, lub zakończenia korespondencji z daną osobą poprzez poinformowanie tej osoby o zakończeniu współpracy wiadomością na znany jej adres email.

 

 

 1. Umieszczanie na stronach lub blogach, profilach społecznościowych OmenSententia LLC jakiejkolwiek reklamy na potrzeby własne czy osób trzecich jest zabronione. Tego typu reklamy czy też treści będą usuwane i są równoznaczne ze złamaniem zasad opisanych tutaj na stronie i w szczególnych przypadkach mogą być ścigane prawnie. Dlatego proszę o przemyślenie treści, które masz zamiar umieścić w Księdze Gości czy w komentarzach, czy nie łamią zasad opisanych tutaj.

 

 

 1. OmenSententia LLC zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkiego rodzaju komentarzy czy wpisów dokonanych na jej stronach, blogach, profilach, w tym opinii niezgodnych z prawdą, a także powtarzanych wielokrotnie czy takich, które obrażają uczucia osób trzecich. OmenSententia LLC samodzielnie decyduje o tym, jakie treści prezentuje i jakie mogą być umieszczone na jej stronach przez osoby trzecie.

 

 

 1. OmenSententia LLC nie ponosi odpowiedzialności za komentarze i treści wstawione na jej strony lub na zarządzane przez nią profile na portalach społecznościowych takich jak, Facebook, Google Plus, instragram i inne, przez osoby trzecie m.in. rasistowskie, obraźliwe, nietolerancyjne, szerzące nienawiść, nagabujące do przemocy fizycznej czy psychicznej, molestowania, wynaturzenia, podżegania przeciwko prawu czy innym ludziom. Treści te zostaną usunięte.

 

 

 1. OmenSententia LLC nie toleruje na prowadzonych przez nią stronach żadnego łamania prawa czy też nagabywania do takich praktyk przez osoby trzecie, w szczególności w komentarzach czy opiniach. Nie toleruje treści pornograficznych czy innych niedozwolonych m.in. promowania seksualności z nieletnimi, klątw, samobójstw, przemocy, nekrofilii, narkotyków oraz nielegalnych działalności, wirusów komputerowych, kradzieży praw autorskich, spamu, działalności takich jak loterie, konkursy, systemy piramidowe i inne. Treści te zostaną usunięte, a w szczególnych przypadkach, mogą być ścigane prawnie.

 

 

 1. Księga gości oraz komentarze zawierają opinie osób trzecich, OmenSententia LLC nie ponosi za nie odpowiedzialności.

 

 

 1. OmenSententia LLC nie ponosi odpowiedzialności za złamanie praw autorskich czy innych praw osób trzecich poprzez wpisy dokonane na jej blogu, czy na zarządzanych przez nią stronach przez osoby trzecie. Jeśli dokonujesz wpisu na jej stronach - oświadczasz, że jesteś jedynym autorem prezentowanych przez Ciebie treści lub posiadasz pełne prawo do prezentowanych treści, jeśli są autorstwa innej osoby.

 

 

 1. Jeśli w trakcie użytkowania stron zarządzanych przez OmenSententia LLC zauważysz złamanie praw i zasad opisanych tutaj OmenSententia LLC bardzo prosi Cię o kontakt na adres e-mail podany na tej stronie.

 

 

 

 

IV — Pozostałe

 

 1. Książki kupione przez sklep http://magiczny-swiat.es24.pl/ lub https://mariabucardi.pl przez inne strony zarząlub dzane przez OmenSententia LLC mogą być zwrócone w ciągu 30 dni od daty zakupu, jeśli nie spełnią oczekiwać Klienta. OmenSententia LLC. gwarantuje kupującym i użytkownikom satysfakcję. Aby dokonać zwrotu, należy skontaktować się z OmenSententia LLC i złożyć reklamację. OmenSententia LLCpotrzebuje do 14 dni, by reklamację rozpatrzyć, dokonać korekty faktur i zwrócić użytkownikowi cenę książki. 

 

 

 1. Prace magiczne, sesje energetyczne, rady, analizy, przepowiednie, materiały, a także energetyzowanie talizmanów czy przedmiotów magicznych wykonywanych, wykonanych przez Marię Bucardi, nie stanowi ani usługi, ani dostawy towarów w prawnym znaczeniu tego słowa. Przebieg prac magicznych i ich sukces jest porównywalny z działaniami lekarza, który może wyleczyć tylko jeśli pacjent chce zostać uleczony i współdziała w leczeniu. W tej dziedzinie należy zapoznać się z regulaminem Marii Bucardi, prezentowanym tutaj: http://mariabucardi.pl.tl/Regulamin.htm

 

 

 

 1. Wszelkie wpłaty na konta bankowe czy PayPal, Western Union są dobrowolnym datkiem, a wszelkie datki mają charakter bezzwrotny.

 

 

 1. Zakup w kategorii https://mariabucardi.pl/pl/c/Miesiac-z-Maria-Bucardi/34 - NIE podlega zwrotowi lub wymianie. Przy zakupie generowane są kody dostępu, które są aktywne przez cały miesiąc i NIE ma możliwości cofnięcia zakupu, czyli zwrot wpłaconej kwoty NIE przysługuje. 

 

 

 

 1. Magia, spirytualność, wizje przyszłości, rytuały i energię, a także zaklęcia nie są towarem czy usługą i nie można ich zakwalifikować w ten sposób, nie podlegają wymianie czy zwrotowi. Wpłata jakiejkolwiek sumy na konto lub przesłanie jej w inny sposób w ramach ustalonej wymiany jest równoznaczna z akceptacją zasad pracy OmenSententia LLC zawartych na tej stronie. Wszelkie materiały wykorzystane w czasie prac energetycznych nie mogą być odnowione, odzyskane czy wykorzystane przy innej pracy, stąd brak możliwości zwrotu czy wymiany.

 

 

 1. W pracach przekazywanych przez OmenSententia LLC do Marii Bucardi, która je wykonuje — nie ma możliwości zwrotu czy wymiany. Wszelkie działania energetyczne dla Ciebie, prowadzone przez Marię Bucardi w tym energetyzowanie talizmanów, sesje rytualne, przepowiednie, rady nie mogą zostać ani zwrócone, ani wymienione na inne lub na inna formę, ze względu na ich bezzwrotny i niematerialny charakter. Regulamin pracy Marii Bucardi dostępny jest tutaj http://mariabucardi.pl.tl/Regulamin.htm

 

 

 1. W świecie spirytualnym nie ma żadnej gwarancji, gdyż Wszechświat kieruje się swoimi zasadami, których nie można w pełni przewidzieć, dlatego OmenSententia LLC nie daje Ci żadnych fałszywych obietnic i nie gwarantuje cudów, nikogo nie namawia do korzystania z rad czy energii. Także przyszłość zmienia się każdego dnia, poprzez Twoje działania kształtujesz Twoją przyszłość, dlatego OmenSententia LLC nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu. Nie można jej obciążyć roszczeniami czy odpowiedzialnością, jeżeli coś w Twoim życiu potoczy się nie tak, jak tego pragniesz, to Ty kształtujesz Twoją przyszłość każdego dnia.

 

 

 1. OmenSententia LLC dystansuję się od wszelkiego rodzaju negatywnych energii czy rytuałów prowadzonych na zwierzętach, czy innych istotach żyjących.

 

 

 1. Wartości prezentowane na stronie http://magiczny-swiat.es24.pl/ oraz https://mariabucardi.pl oraz innych stronach zarzadzanych przez OmenSententia LLC podlegają regulacji niniejszego regulaminu. Wszystkie wartości z wyjątkiem ceny książek, prezentowane na stronie http://magiczny-swiat.es24.pl/ jako tzw. „cena” to przykładowa wartość dobrowolnego datku w podziękowaniu za energię i czas, a nazewnictwo „cena” jest niezmiennym, narzuconym z góry przez webmastera szablonem platformy http://magiczny-swiat.es24.pl/ 

 

 

 1. Prace magiczne prezentowane na stronach OmenSententia LLC wykonywane przez Marię Bucardi podlegają pod jej regulamin dostępny tutaj - http://mariabucardi.pl.tl/Regulamin.htm Jeśli Maria Bucardi nie jest w stanie wykonać danej pracy, wówczas otrzymujesz informację na Twój adres e-maili i zwrot wpłaconej kwoty od OmenSententia LLC

 

 

 1. Ze względu na ilość artykułów i wpisów internetowych na temat OmenSententia LLC., informuje ona, że aktualne wartości datków znajdują się tylko na stronie -  http://magiczny-swiat.es24.pl/ - inne strony mogą być nieaktualne.

 

 

 1. OmenSententia LLC zastrzega sobie prawo odmówienia korespondencji, jeśli jest ona niezgodna z zasadami jej pracy zawartymi tutaj lub jej etyką. Nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.

 

 

 1. Wszystkie opisy zawarte na stronach prowadzonych przez OmenSententia LLC służą tylko do informacji o ewentualnych formach pomocy. Wszystkie działania ustalane są indywidualnie przez e-mail z OmenSententia LLC lub z Marią Bucardi, gdyż energie muszą być dopasowane do danej sytuacji, nie ma żadnych gotowych szablonów czy rozwiązań. Wszelkie ustalenia bazują na zawartych tutaj zasadach pracy i są one fundamentem wszelkich działań.

 

 

 1. Korespondując z OmenSententia LLC oświadczasz, że znasz zawarte tutaj zasady i w pełni je akceptujesz.

 

 

 1. OmenSententia LLC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za żadne szkody, które wynikły z zastosowania jej rad zawartych na stronach, w e-mailach, w tym wypadków, braku wygranych w grach losowych i innych. Każda osoba czytająca jej strony została poinformowana o tym fakcie poprzez ten regulamin.

 

 

 1. Wszelkie informacje zawarte na stronach autorstwa OmenSententia LLC nie stanowią oferty w oczach prawa, są jedynie treścią i informacją.

 

 

 1. Informacje zawarte w korespondencji prywatnej z OmenSententia LLC lub z Marią Bucardi, w oczach prawa nie stanowią diagnozy lekarskiej. Uzdrawianie energiami bazuje na spirytualności i nie należy do tradycyjnych metod leczenia klinicznego. Zgodnie z ustawą aktywowanie mocy uzdrawiających pacjenta nie wymaga licencji lekarskiej, jednak wymaga poinformowania pacjenta, że działania nie zastępują leczenia lekarskiego, dlatego niniejszym OmenSententia LLC. informuje Cię o tym fakcie. W związku z ustawą informuje także, że korzystanie z pomocy bazuje tylko i wyłącznie na Twojej Wolnej Woli, nikogo nie namawia i nie zmusza do korzystania z jej pomocy.

 

 

 1. OmenSententia LLC nie podejmuje się żadnych działań, które mają na celu szkodzenie innym istotom.

 

 

 1. W internecie pojawiają się osoby, które kopiują treści, zdjęcia autorstwa Marii Bucardi prezentując je jako swoje, zanim uda się kancelarii prawnej je odnaleźć, mija często kilka dni, OmenSententia LLC informuje, że jest jedynym prawnym licencjonowanym sprzedawcą książek Marii Bucardi oraz ma upoważnienie do działań administracyjnych i prawnych w imieniu Marii Bucardi. By mieć pewność, że jesteś na właściwej stronie warto napisać do Marii Bucardi i zapytać, czy dana informacja jest jej autorstwa. Maria Bucardi potwierdzi niniejszą stronę przesyłając do Ciebie odpowiedź pisemną wraz z kopią jej aktualnego dowodu tożsamości. Dowód tożsamości jest wystawiony na jej imię i nazwisko: Maria Bucardi. Kontakt do Marii Bucardi tutaj http://mariabucardi.pl.tl/

 

 

 1. Ponieważ treści prezentowane na stronach autorstwa OmenSententia LLC nie są ofertami w rozumieniu prawa niniejszym OmenSententia LLC informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne stron, przerwy w komunikacji.

 

 

 1. Przesłane przez OmenSententia LLC materiały, treści ze stron można drukować do użytku prywatnego, jakikolwiek użytek komercyjny jest zabroniony! Przy wydrukach należy umieścić na każdej drukowanej stronie informację Copyright by OmenSententia LLC

 

 

 1. Można umieszczać linki stron autorstwa OmenSententia LLC na własnych blogach czy stronach.

 

 

 1. Wysyłanie jakichkolwiek wiadomości do osób z księgi gości oraz do znajomych OmenSententia LLC na portalach społecznościowych, np. Facebook, jest zabronione. Szczególnie zabronione jest wysyłanie jakichkolwiek treści reklamowych.

 

 

 1. OmenSententia LLC Zastrzega sobie prawo do wysyłania informacji, które uzna za ważne, drogą e-mailowa na udostępnione jej adresy e-mail. Jeśli nie życzysz sobie e-maili od OmenSententia LLC należy poinformować ją o tym fakcie pisemnie np. e-mailem zwrotnym.

 

 

 1. Informacje, zdjęcia, treści prezentowane na stronach, w filmach, i inne autorstwa OmenSententia LLC, szczególnie wśród osób o skostniałych poglądach, mogą wywołać intensywne emocje. OmenSententia LLC nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z tego powodu oraz za ewentualny dyskomfort psychiczno-moralny.

 

 

 1. Czytając strony, oglądając filmy oraz inne treści prezentowane przez OmenSententia LLC oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią o pełnej zdolności prawnej i robisz to w pełnej świadomości na własną odpowiedzialność, gdyż pragniesz poszerzyć swoją wiedzę lub rozwiązać trapiące Cię problemy. Oświadczasz, że korzystasz z treści prezentowanych przez OmenSententia LLC tylko w miejscach, państwach i regionach, w których czytanie takich treści nie jest zabronione prawnie.

 

 

 1. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania ze stron, oraz treści prezentowanych przez OmenSententia LLC, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.

 

 

 

 

V — Cookie

 

 1. Czym są pliki cookies. Ciasteczka ( angielskie „cookies”) to niewielkie pliki danych w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwer na twoim komputerze. Pliki te pozwalają rozpoznać twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do twoich preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.

 

 

 1. Z jakich rodzajów plików cookies korzysta OmenSententia LLC Strony OmenSententia LLC używają cookie, szczególnie te wykorzystujące Google analistic, jak np. kanał filmowy YouTube. Korzystając z tych treści oświadczasz, że o tym wiesz. strony używają następujących cookie: Cookies „sesyjne” – plikami tymczasowe, które pozostają na twoim urządzeniu, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Cookies „stałe” – pliki pozostają na twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia. Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do twoich preferencji, w momencie, gdy dokonujesz zakupów.

 

 

 1. Pliki „cookies” używane są w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Pliki cookies przechowują informację o geolokalizacji, języku odwiedzającego stronę, oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji. Gromadzone dane pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Pozyskane informacje pomagają nam budować statystyki dotyczące ilości nowych i stałych użytkowników oraz umożliwiają nam analizę odwiedzanych podstron. Dzięki tym informacjom nieustannie polepszamy nawigację po naszym sklepie oraz poprawiamy jakość oferowanych usług.

 

 

 1. Usuwanie i wyłączanie plików cookies. Możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze stron. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies”. Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików „cookies” można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych).

 

 

 

 

VI — Terminy

 

 1. Wszelkie terminy wykonania porad, prac są ustalane pisemnie przez e-mail i indywidualnie pomiędzy Marią Bucardi, a osobą, która korzysta z jej pomocy. OmenSententia LLC jedynie pośredniczy w kontakcie.

 

 

 1. Zmiany ustalonych terminów wymagają formy pisemnej, przez e-mail.

 

 

 1. Na listy, e-maile, komentarze OmenSententia LLC odpowiada dobrowolnie w czasie wolnym, nie obowiązują tutaj żadne terminy.

 

 

 1. OmenSententia LLC zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania na listy, e-maile, komentarze.

 

 

 1. Terminy z informacja „do 24 h” prezentowane na stronach są opisem treści, termin wykonania analizy lub przepowiedni musi być potwierdzony pisemnie przez Marię Bucardi.

 

 VII - Informacja o Konieczności Konsultacji Medycznej

W ramach naszych zaangażowanych działań w zakresie praktyk duchowych i magicznych, pragniemy podkreślić znaczenie pełnej transparentności i zrozumienia naszych wspólnych obowiązków. Mimo naszej głębokiej wiary w moc i skuteczność rytuałów oraz innych praktyk, które oferujemy, zgodnie z obowiązującym prawem, musimy jasno zaznaczyć, że:

Żadne z oferowanych przez nas praktyk duchowych i magicznych nie zastępują porady lekarskiej, diagnozy, ani profesjonalnej opieki medycznej. W związku z tym, z całego serca zachęcamy każdą osobę korzystającą z naszych usług, aby niezwłocznie udała się do specjalisty lekarza na niezbędne badania i konsultacje. Taki krok jest niezbędny dla zapewnienia sobie najlepszej możliwej opieki zdrowotnej i powinien być rozważony nie tylko z troski o własne dobro, ale również jako wyraz odpowiedzialności za dobrostan całej społeczności.

Nasza rola, jako prowadzących praktyki duchowe i magiczne, ogranicza się do wsparcia dążenia do wewnętrznej równowagi i dobrostanu. Jednakże, prawo nakłada na nas obowiązek poinformowania o konieczności konsultacji medycznej. To kluczowe, aby każdy z naszych klientów miał pełną świadomość swojego zdrowia i podejmował informowane decyzje dotyczące swojego dobra.

Przystępując do korzystania z naszych usług, prosimy o akceptację powyższych warunków i zrozumienie, że nasze działania mają na celu uzupełnienie, a nie zastąpienie profesjonalnej opieki zdrowotnej.

 

 

VIII — Klauzula salwatoryjna

Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego regulaminu okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych. 

 do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl